Poświadczenie pisma przesłanego drogą elektroniczną – wyrok NSA

Poniżej przytaczam fragment uzasadnienia wyroku NSA z 10.05.2018, II OSK 392/18   „(…) wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) tłumacz przysięgły jest uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego...
Continue Reading

Oryginał / kopia / odpis – dylematy tłumacza przysięgłego przy sporządzaniu przekładów odpisów aktów stanu cywilnego

Z art. 18 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego wynika, że „na sporządzonych tłumaczeniach […]należy stwierdzić czy sporządzono je z oryginału […]”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, oryginał  to  „rzecz oryginalna, niebędąca kopią, przeróbką itp.”. Zatem oryginałem w rozumieniu przepisów regulujących wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego jest nośnik papierowy (arkusz papieru, książeczka, karta plastikowa...
Continue Reading

Czym jest dokument podróży

  Dokument podróży – dokument uznany przez Rzeczpospolitą Polską, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez organ państwa obcego. W przypadku cudzoziemców pochodzących z Białorusi dokumentem podróży jest paszport obywatela Białorusi wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi lub placówkę dyplomatyczną tego kraju. Pojęcie „dokument podróży” jest istotne na gruncie wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Pojawia się...
Continue Reading

Czym jest trasianka

Intryguje już sama etymologia nazwy. Pierwotne znaczenie słowa to określenie mieszanki słomy i siana – pomysłowej karmy dla krów, która pozwala oszukać jej smak. Współcześnie trasianką nazwiemy również inną mieszankę – tym razem językową, a konkretnie mix języków rosyjskiego i białoruskiego. Precyzyjnie ujmując, trasianka jest rodzajem kontaminacji, a więc połączenia – białoruskiej fonetyki i rosyjskiego...
Continue Reading

Реестр присяжного переводчика

В реестр присяжного переводчика вносится, в частности, следующая информация: дата принятия заказа к реализации, дата выполнения заказа имя, фамилия заказчика/плательщика вид, номер, дата выдачи переводимого документа, название органа, выдавшего документ форма документа – оригинал или копия (скан, фото и т.д.), аналогичная информация дублируется в содержании перевода (в заверительной надписи переводчика). описание устного перевода – место...
Continue Reading

Виды услуг, оказываемых присяжными переводчиками, и их надлежащее оформление

В рамках своих компетенций присяжный переводчик оказывает услуги по письменному переводу различного рода документации либо устному переводу в случаях, требующих присутствия присяжного переводчика, по заказу государственных и муниципальных органов и служб, органов правосудия, коммерческих организаций и физических лиц.   В частности, письменному заверенному переводу подлежат: – документы, относящиеся к актам гражданского состояния – свидетельства о...
Continue Reading

Wyzwania w zawodzie tłumacza przysięgłego – wywiad

Na firmowym blogu biura tłumaczeń Polyland znajdą Państwo wywiad, którego udzieliłam w kwietniu tego roku. Wraz z Grzegorzem Patykiem rozmawiamy o mojej ścieżce kariery, wyzwaniach w zawodzie tłumacza przysięgłego, specyfice zleceń, a także o kwestiach językowych i tych powiązanych z branżą tłumaczeniową. Serdecznie zachęcam do lektury wszystkich zainteresowanych. Wywiad dostępny pod adresem: https://polyland.pl/dla-niektorych-klientow-juz-sam-fakt-ze-jestem-tlumaczka-przysiegla-okazuje-sie-nietypowy-rozmowa-z-julia-andrukiewicz/
Continue Reading

Czy do tłumaczenia przysięgłego potrzebny jest oryginał dokumentu?

To zależy.  Często zdarza się, że tłumaczenie poświadczone zostaje odrzucone przez konkretny urząd. Wówczas najczęściej oburzony klient kontaktuje się z tłumaczem. Co może być źródłem problemu? Powodem nieprzyjęcia tłumaczenia poświadczonego może okazać się drobna wzmianka umieszczana pod sporządzonym tłumaczeniem – potwierdzająca wykonanie przekładu na podstawie kopii/skanu, nie zaś oryginału dokumentu. Tę kwestię (podobnie jak wiele...
Continue Reading

Поступление в польский ВУЗ. Необходимые документы.

Статистические данные последних лет позволяют сделать вывод о том, что Республика Польша на сегодняшний день является не только одним из центров трудовой миграции в восточной части Европы, но также и культурной (образовательной). В академической среде всё чаще можно встретить молодых людей из самых разных точек мира, где одной из наиболее многочисленных групп, являются студенты из...
Continue Reading

Новые записи

Copyright

Autorzy: Julia Andrukiewicz, Denis Michańczyk.
Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie internetowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody autorów, z zastrzeżeniem wskazania strony www.andrukiewicz.eu jako źródła informacji.
Naruszenie praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością cywilną i/lub karną przewidzianą przepisami prawa autorskiego.