Co to jest Apostille i jak ją uzyskać

Pod tajemniczą i obco brzmiącą nazwą kryje się pojęcie z zakresu prawa międzynarodowego. Apostille (rodz.ż). również pod spolszczoną nazwą Apostil  to poświadczenie (inaczej, klauzula), potwierdzające że konkretny dokument (np. dyplom czy akt zgonu) jest autentyczny, dzięki czemu można legalnie posłużyć się nim za granicą; zazwyczaj umieszcza się je na przedłożonym dokumencie (ewentualnie jako załącznik do niego). Warto zapamiętać, że Apostille jest uznawane wyłącznie w krajach, które podpisały i ratyfikowały Konwencję Haską z 1961 roku. Każde z państw sygnatariuszy Konwencji wyznaczyło organy uprawnione do jego wydania. Wykaz państw-stron Konwencji haskiej:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41.

Jak uzyskać taką klauzulę na terenie Polski? Procedura jest bardzo prosta. Wniosek (dostępny do pobrania online na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych) można złożyć osobiście lub przez osobę trzecią (upoważnienie nie jest potrzebne). Należy również uiścić stosowną opłatę (obecnie – 60 PLN). Placówki uprawnione do nadania Apostille są zależne od rodzaju przedłożonych dokumentów. Jeśli chodzi o akty stanu cywilnego, dokumenty notarialne, sądowe, handlowe, zaświadczenie o niekaralności, odpisy Krajowego Rejestru Sądowego, tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, jest to Referat ds. Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W przypadku dokumentów wydawanych przez uczelnie wyższe – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, a przez uczelnie artystyczne – Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli chcemy uzyskać Apostille na świadectwie, dyplomie i innych dokumentach wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, należy zgłosić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czy Apostille można uzyskać na tłumaczeniu uwierzytelnionym? Tak, ale pod warunkiem, że tłumacz przysięgły po zaprzysiężeniu przesłał m.in. do Ministra właściwego do spraw zagranicznych wzór podpisu i odcisk swojej pieczęci. Należy również posiadać oryginał tłumaczenia uwierzytelnionego, ponieważ to na nim (nie na kserokopii czy wydrukowanym skanie) uzyskuje się klauzulę Apostille.