Oryginał / kopia / odpis – dylematy tłumacza przysięgłego przy sporządzaniu przekładów odpisów aktów stanu cywilnego

Z art. 18 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego wynika, że „na sporządzonych tłumaczeniach […]należy stwierdzić czy sporządzono je z oryginału […]”.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, oryginał  to  „rzecz oryginalna, niebędąca kopią, przeróbką itp.”. Zatem oryginałem w rozumieniu przepisów regulujących wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego jest nośnik papierowy (arkusz papieru, książeczka, karta plastikowa etc.) zawierający informacje o stanie cywilnym/sytuacji osobistej posiadacza dokumentu, wydany przez właściwy organ państwowy (Urząd Stanu Cywilnego). Dodam, że w niniejszym artykule nie poruszam zagadnień dotyczących dokumentów elektronicznych.

Pozostając przy definicjach słownikowych – kopią jest „rzecz dokładnie odtworzona z oryginału”, „kserokopia”. Innymi słowy, jest to dokładne odtworzenie oryginalnego dokumentu, jego treści i układu graficznego przy pomocy np. kserokopiarek, cyfrowych aparatów fotograficznych, komputerów.

„Odpis” – „kopia lub przepisany tekst oryginalnego dokumentu”. Zatem, odpis odzwierciedla treść dokumentu źródłowego, lecz niekoniecznie jego układ graficzny. Wraz z rozwojem technologii granice znaczeniowe pomiędzy kopią a odpisem stopniowo zanikają. „Rozróżnienie tych pojęć miało znaczenie dawniej, gdy nie było możliwym korzystanie na dużą skalę z urządzeń umożliwiających kopiowanie dokumentów” („Kopia a odpis” dr J. Wyporska-Frankiewicz).

 

Reasumując, kserokopia, zdjęcie lub wydruk zdjęcia, skan lub wydruk skanu etc. nie są oryginałem, lecz jedynie kopią dokumentu. Zatem, w przypadku braku dostępu do oryginału dokumentu stanowiącego przedmiot przekładu poświadczonego tłumacz umieszcza wzmiankę o sporządzeniu tłumaczenia z kopii w formule poświadczającej.

 

Szerzej na ten temat https://andrukiewicz.eu/czy-do-tlumaczenia-przysieglego-potrzebny-jest-oryginal-dokumentu/

 

źródła:

https://sjp.pwn.pl/slowniki/orygina%C5%82.html

https://sjp.pwn.pl/slowniki/kopia.html

https://sjp.pwn.pl/szukaj/odpis.html

„Kopia a odpis” dr J. Wyporska-Frankiewicz