Poświadczenie pisma przesłanego drogą elektroniczną – wyrok NSA

Poniżej przytaczam fragment uzasadnienia wyroku NSA z 10.05.2018, II OSK 392/18

 

„(…) wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) tłumacz przysięgły jest uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby; sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych danym języku przez inne osoby.

Z kolei art. 18 ust. 2 powołanej ustawy stanowi, że na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

Z powyższego wynika, że tłumacz przysięgły nie może poświadczyć za zgodność z oryginałem pisma przesłanego w formie emaila. Okoliczność, że pismo znane tłumaczowi jedynie z wydruku z poczty elektronicznej zostało przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego nie powoduje, że dokument taki korzysta z mocy dowodowej dokumentu oryginalnego”.

 

Pełny tekst wyroku https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-392-18-kserokopia-dokumentu-urzedowego-dokument-522603184

Informacje dzięki uprzejmości: IURIDICO Legal & Financial Translations 

Więcej na temat poświadczania zgodności tłumaczenia z oryginałem:

https://andrukiewicz.eu/oryginal-kopia-odpis-dylematy-tlumacza-przysieglego-przy-sporzadzaniu-przekladow-odpisow-aktow-stanu-cywilnego/

https://andrukiewicz.eu/czy-do-tlumaczenia-przysieglego-potrzebny-jest-oryginal-dokumentu/