Usługi

Kombinacje językowe dla tłumaczeń pisemnych
uwierzytelnionych (poświadczonych): *

  • polski –> rosyjski, białoruski
  • rosyjski, białoruski –> polski

Kombinacje językowe dla tłumaczeń zwykłych
(nieuwierzytelnionych):

  • polski –> rosyjski, białoruski, ukraiński, słowacki
  • rosyjski, białoruski, ukraiński, słowacki –> polski
  • angielski –> rosyjski, białoruski, polski

Kombinacje językowe dla tłumaczeń ustnych
(uwierzytelnionych oraz zwykłych):

  • polski <–> rosyjski, białoruski

* Pisemne tłumaczenie poświadczone (=uwierzytelnione, przysięgłe) ma postać papierowego dokumentu opatrzonego urzędową pieczęcią tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego nie wymaga uwierzytelnienia przez notariusza

Specjalizacje

Business

Oferty, dokumentacja finansowa, procedury, analizy, strony internetowe.

Administracja

Akty urodzenia, małżeństwa, paszporty, karty pobytu, pozwolenia, dokumenty samochodowe, polisy ubezpieczeniowe, świadectwa dojrzałości, dokumenty szkolne, zaświadczenia, dyplomy, suplementy, certyfikaty, deklaracje i in.

Prawo

Umowy (m.in., w formie aktów notarialnych), oświadczenia, pełnomocnictwa, notarialne klauzule poświadczające, pozwy, wyroki, postanowienia, wezwania, protokoły, wnioski, zażalenia, dokumenty rejestrowe spółek, dokumentacja finansowa i in.

Techniczne

Instrukcje obsługi, specyfikacje, analizy, raporty.

cennik / прайслист
Dokumenty wydane na terenie Republiki Białorusi
Документы, выданные на территории Беларуси (БССР)
Сena/dokument
Цена/документ
akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, akt rozwiązania małżeństwa, akt zgonu, akt zmiany danych osobowych
свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти, свидетельство о смене имени
100zł
100 злотых
akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, akt rozwiązania małżeństwa, akt zgonu, akt zmiany danych osobowych - opatrzony apostille
свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти, свидетельство о смене имени – с апостилем
120 zł
120 злотых
świadectwo ukończenia szkoły średniej
аттестат
80 zł
80 злотых
dyplom ukończenia studiów wyższych
диплом о высшем образовании
80 zł
80 злотых
dyplom ukończenia studiów wyższych - opatrzony apostille
диплом о высшем образовании – с апостилем
100 zł
100 злотых
prawo jazdy
водительские права
70 zł
70 злотых
apostille
апостиль (отдельно от основного документа)
60 zł
60 злотых
pieczątki (w języku białoruskim)
печати (на бел. языке)
60 zł
60 злотых
zwolnienie lekarskie
справка о нетрудоспособности
100 zł
100 злотых
dodatkowy egzemplarz tłumaczenia
дополнительный экземпляр перевода
20 zł
20 злотых
koszty wysyłki:
почтовые расходы:
polecony priorytet (Polska)
заказное приоритетное письмо (Польша)
od 10 zł
от 10 злотых
polecony priorytet (zagranica)
заказное приоритетное письмо (заграница)
od 20 zł
от 25 злотых

Wszelkie inne dokumenty są wyceniane na podstawie czytelnych skanów. Skany lub zdjęcia nieczytelne, zniekształcone, z rozmazanym tekstem, niepełne etc. nie podlegają wycenie.
Оценка стоимости перевода других документов производится на основании предоставленных читабельных сканов. Нечитабельные сканы или снимки, с искаженными пропорциями, с размытым текстом, неполные итд. не подлежат рассмотрению.

Sporządzenie tłumaczenia „z oryginału” po uprzednim sporządzeniu tłumaczenia tego samego dokumentu „ze skanu/kopii” jest traktowane jako osobne tłumaczenie.
Заказ на перевод со ссылкой на оригинал после раннее произведенного перевода со ссылкой на копию/скан того же самого документа считается отдельным (новым) переводом.

Minimalna wartość zamówienia – 60 zł (nie obejmuje kosztów wysyłki).
Минимальный размер заказа – 60 злотых (не включая почтовые расходы).