Usługi

Kombinacje językowe dla tłumaczeń pisemnych
uwierzytelnionych (poświadczonych): *

  • polski –> rosyjski, białoruski
  • rosyjski, białoruski –> polski

Kombinacje językowe dla tłumaczeń zwykłych
(nieuwierzytelnionych):

  • polski –> rosyjski, białoruski, słowacki
  • rosyjski, białoruski, słowacki –> polski
  • angielski –> rosyjski, białoruski, polski

Kombinacje językowe dla tłumaczeń ustnych
(uwierzytelnionych oraz zwykłych):

  • polski <–> rosyjski, białoruski

* Pisemne tłumaczenie poświadczone (=uwierzytelnione, przysięgłe) ma postać papierowego dokumentu opatrzonego urzędową pieczęcią tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego nie wymaga uwierzytelnienia przez notariusza

Specjalizacje

Business

Oferty, dokumentacja finansowa, procedury, analizy, strony internetowe.

Administracja

Akty urodzenia, małżeństwa, paszporty, karty pobytu, pozwolenia, dokumenty samochodowe, polisy ubezpieczeniowe, świadectwa dojrzałości, dokumenty szkolne, zaświadczenia, dyplomy, suplementy, certyfikaty, deklaracje i in.

Prawo

Umowy (m.in., w formie aktów notarialnych), oświadczenia, pełnomocnictwa, notarialne klauzule poświadczające, pozwy, wyroki, postanowienia, wezwania, protokoły, wnioski, zażalenia, dokumenty rejestrowe spółek, dokumentacja finansowa i in.

Techniczne

Instrukcje obsługi, specyfikacje, analizy, raporty.

Cennik

Cennik obowiązuje od dnia 04.09.2022

Dokumenty wydane na terenie Republiki Białorusi
Документы, выданные на территории Беларуси (БССР)
Сena/dokument
Цена/документ
akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, akt rozwiązania małżeństwa, akt zgonu, akt zmiany danych osobowych
свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти, свидетельство о смене имени
100zł
100 злотых
świadectwo ukończenia szkoły średniej
аттестат
90 zł
90 злотых
dyplom ukończenia studiów wyższych
диплом о высшем образовании
80 zł
80 злотых
prawo jazdy
водительские права
80 zł
80 злотых
dowód rejestracyjny
техпаспорт
80 zł
80 злотых
karta ucznia
личная карточка ученика
od 130 złotych
oт 130 злотых
pieczątki (w języku białoruskim)
печати (на бел. языке)
60 zł
60 злотых
zwolnienie lekarskie
справка о нетрудоспособности
100 zł
100 злотых
apostille (wraz z dokumentem głównym)
апостиль (вместе с основным документом)
20 zł
20 злотых
apostille (bez dokumentu głównego)
апостиль (отдельно от основного документа)
60 zł
60 злотых
Usługi dodatkowe
варианты доставки:
dodatkowy egzemplarz tłumaczenia (wydany razem z egzemplarzem głównym)
дополнительный экземпляр перевода (выданный вместе с основным экземпляром)
20 zł
20 злотых
dodatkowy egzemplarz tłumaczenia (nie dalej niż 6 miesięcy od daty wydania tłumaczenia)
дополнительный экземпляр перевода (выданный не позднее 6 месяцев от даты выдачи основного документа)
40 zł
40 злотых
„zamiana” tłumaczenia z adnotacją o sporządzeniu „z kopii/skanu” na tłumaczenie z adnotacją „z oryginału”
Оформление перевода со ссылкой «с оригинала» вместо ранее выданного перевода со ссылкой «с копии/со скана»
50 zł
50 злотых
skanowanie sporządzonego tłumaczenia poświadczonego
сканирование оформленного присяжного перевода
3 zł / strona A4
3 злотых / страница А4
przesyłka Inpost – dostawa do paczkomatu
доставка по Польше – Инпост пачкомат
17 złotych
17 злотых
przesyłka Inpost – dostawa pod wskazany adres
доставка по Польше – Инпост указанный адрес
22 złote
22 злотых
list polecony zagraniczny (Poczta Polska)
Заграничное заказное письмо (Почта Польши)
30 złotych
30 злотых

Wszelkie inne dokumenty są wyceniane na podstawie czytelnych skanów. Skany lub zdjęcia nieczytelne, zniekształcone, z rozmazanym tekstem, niepełne etc. nie podlegają wycenie.
Оценка стоимости перевода других документов производится на основании предоставленных читабельных сканов, выполненных на сканере. Нечитабельные сканы или снимки, с искаженными пропорциями, с размытым текстом, побочными предметами в кадре (пальцы и тд), неполные итд. не подлежат рассмотрению.

Sporządzenie tłumaczenia „z oryginału” po uprzednim sporządzeniu tłumaczenia tego samego dokumentu „ze skanu/kopii” jest traktowane jako osobne tłumaczenie.
Заказ на перевод со ссылкой на оригинал после раннее произведенного перевода со ссылкой на копию/скан того же самого документа считается отдельным (новым) переводом.

Minimalna wartość zamówienia – 60 zł (nie obejmuje kosztów wysyłki).
Минимальный размер заказа – 60 злотых (не включая почтовые расходы).