Usługi

Kombinacje językowe dla tłumaczeń pisemnych
uwierzytelnionych (poświadczonych): *

  • polski –> rosyjski, białoruski
  • rosyjski, białoruski –> polski

Kombinacje językowe dla tłumaczeń zwykłych
(nieuwierzytelnionych):

  • polski –> rosyjski, białoruski, słowacki
  • rosyjski, białoruski, słowacki –> polski
  • angielski –> rosyjski, białoruski, polski

Kombinacje językowe dla tłumaczeń ustnych
(uwierzytelnionych oraz zwykłych):

  • polski <–> rosyjski, białoruski

* Pisemne tłumaczenie poświadczone (=uwierzytelnione, przysięgłe) ma postać papierowego dokumentu opatrzonego urzędową pieczęcią tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego nie wymaga uwierzytelnienia przez notariusza

Specjalizacje

Business

Oferty, dokumentacja finansowa, procedury, analizy, strony internetowe.

Administracja

Akty urodzenia, małżeństwa, paszporty, karty pobytu, pozwolenia, dokumenty samochodowe, polisy ubezpieczeniowe, świadectwa dojrzałości, dokumenty szkolne, zaświadczenia, dyplomy, suplementy, certyfikaty, deklaracje i in.

Prawo

Umowy (m.in., w formie aktów notarialnych), oświadczenia, pełnomocnictwa, notarialne klauzule poświadczające, pozwy, wyroki, postanowienia, wezwania, protokoły, wnioski, zażalenia, dokumenty rejestrowe spółek, dokumentacja finansowa i in.

Techniczne

Instrukcje obsługi, specyfikacje, analizy, raporty.

Cennik
Прайслист

Minimalna wartość zamówienia – 80 zł (nie obejmuje kosztów wysyłki).
Минимальный размер заказа – 80 злотых (не включая расходы на доставку).

Dokumenty wydane na terenie Republiki Białorusi (BSRR) i Federacji Rosyjskiej (RFSRR)
Документы, выданные на территории Беларуси (БССР) и Российской Федерации (РФССР)
Сena/dokument
Цена/документ
akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, akt rozwiązania małżeństwa, akt zgonu, akt zmiany danych osobowych – wydane po 1998 roku
свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти, свидетельство о смене имени – выданные после 1998 года
110 zł
110 злотых
akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, akt rozwiązania małżeństwa, akt zgonu, akt zmiany danych osobowych – wydane do 1998 roku
свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти, свидетельство о смене имени – выданные до 1998 года
od 120 zł
oт 120 злотых
świadectwo ukończenia szkoły średniej
аттестат
100 zł
100 злотых
dyplom ukończenia studiów wyższych
диплом о высшем образовании (без приложения к диплому!)
od 80 zł
oт 80 злотых
prawo jazdy
водительские права
90 zł
90 злотых
dowód rejestracyjny
техпаспорт
90 zł
90 злотых
karta ucznia
личная карточка ученика
od 140 złotych
oт 140 злотых
zaświadczenie (o niekaralności, o ważności prawa jazdy etc.)
cправка
od 80 zł
oт 80 злотых
odpis zupełny aktu urodzenia lub aktu małżeństwa wydany przez polski USC, opatrzony apostille (polskie MSZ) 140 zł
140 злотых
apostille (wraz z dokumentem głównym)
апостиль (вместе с основным документом)
dopłata do stawki głównej 20 zł
20 злотых
Usługi dodatkowe
Варианты доставки:
dodatkowy egzemplarz tłumaczenia (wydany razem z egzemplarzem głównym)
дополнительный экземпляр перевода (выданный вместе с основным экземпляром)
20 zł
20 злотых
dodatkowy egzemplarz tłumaczenia (nie później niż 12 miesięcy od daty wydania tłumaczenia)
дополнительный экземпляр перевода (выданный не позднее 12 месяцев от даты выдачи основного документа)
40 zł
40 злотых
odbiór + organizacja wysyłki pakietu dokumentów zawierających oryginały odpisów akt stanu cywilnego (oryginały + tłumaczenia)
Получение + организация отправления пакета документов, в состав которого входят свидетельства ЗАГС (оригиналы + переводы)
dopłata do stawki głównej 50 zł
50 злотых
dostawa do paczkomatu Inpost na terenie Polski
доставка Инпост пачкомат
19 złotych
19 злотых
dostawa pod wskazany adres na terenie Polski (kurier Inpost)
доставка Инпост курьер
24 złote
24 злотых

Wycena:

Wycena tłumaczenia dokumentów jest dokonywana na podstawie czytelnych skanów (lub w przypadku dokumentów edytowalnych – na podstawie plików Word). Skany lub zdjęcia nieczytelne, zniekształcone, z rozmazanym tekstem, niepełne etc. nie podlegają wycenie.

Оценка стоимости перевода других документов производится на основании предоставленных читабельных сканов, выполненных на сканирующем устройстве, предназначенном для сканирования документов (не телефоном). Нечитабельные сканы или снимки, с искаженными пропорциями, с размытым текстом, побочными предметами в кадре (пальцы и тд), неполные итд. не подлежат рассмотрению.

Uwagi odnośnie cennika:

1) Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2024.

2) Cennik zawiera listę najczęściej zamawianych dokumentów do tłumaczenia.

3) Minimalna wartość zamówienia – 80 zł (nie obejmuje kosztów wysyłki).

4) Sporządzenie tłumaczenia z adnotacją „z oryginału” po uprzednim sporządzeniu tłumaczenia tego samego dokumentu „ze skanu/kopii” jest traktowane jako osobne tłumaczenie (100% stawka).

5) Nie wydaję dodatkowych egzemplarzy po upływie 12 miesięcy od daty wydania tłumaczenia dokumentu (-ów).

6) Nie wysyłam tłumaczeń listem poleconym (Poczta Polska).

7) Nie wysyłam tłumaczeń za granicę – klient we własnym zakresie może zlecić odbiór koperty z tłumaczeniami wybranej przez siebie firmie kurierskiej.