Czy do tłumaczenia przysięgłego potrzebny jest oryginał dokumentu?

To zależy.  Często zdarza się, że tłumaczenie poświadczone zostaje odrzucone przez konkretny urząd. Wówczas najczęściej oburzony klient kontaktuje się z tłumaczem. Co może być źródłem problemu?

Powodem nieprzyjęcia tłumaczenia poświadczonego może okazać się drobna wzmianka umieszczana pod sporządzonym tłumaczeniem – potwierdzająca wykonanie przekładu na podstawie kopii/skanu, nie zaś oryginału dokumentu. Tę kwestię (podobnie jak wiele formalnych wymogów związanych z tłumaczeniem poświadczonym) reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Cyt. […] Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo. (Art. 18, ust. 2).

Aby uniknąć tego typu nieprzyjemnych zdarzeń, prezentujemy kilka najważniejszych reguł, o których należy pamiętać.

  1. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie (przed zleceniem tłumaczenia), czy dana instytucja/urząd/podmiot publiczny wymaga przedłożenia tłumaczenia z adnotacją tłumaczenia z oryginału czy też akceptowalne będzie tłumaczenie z kopii/skanu.
  2. Zgodnie z powyższym, w przypadku niedostarczenia oryginału tłumacz jest prawnie zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej wzmianki (o sporządzeniu tłumaczeniu z kopii) w formule poświadczającej.
  3. Zadaniem tłumacza jest jedynie przetłumaczenie i poświadczenie przestawionego dokumentu. Tłumacz może w miarę możliwości pomóc  i doradzić, zwrócić na pewne sprawy uwagę.  Natomiast należy podkreślić, że za prawidłowość dostarczonego dokumentu do urzędu odpowiada składający, zamawiający usługę.  Dlatego też na nim, lub na jego radcy prawnym, a nie na tłumaczu leży obowiązek sprawdzenia szczegółów wymaganych przez konkretny urząd czy instytucję.

Tak więc każdy przypadek należy sprawdzić indywidualnie. W oparciu o własne doświadczenie jestem w stanie jedynie podpowiedzieć, że:

  • Uczelnie wyższe zasadniczo akceptują tłumaczenia poświadczone wykonane z kopii (np. tłumaczenia dyplomów, suplementów czy świadectw). Z kolei Urzędy Stanu Cywilnego, co do zasady, wymagają tłumaczeń przysięgłych z oryginału (np. jeśli mowa o aktach urodzenia, zgonu czy ślubu). Gdy wymieniamy zagraniczne prawo jazdy, jego tłumaczenie nie musi być wykonane na podstawie oryginału dokumentu, wymagane za to będzie dołączenie wydruku czytelnego skanu – z pieczęcią tłumacza przysięgłego i jego podpisem.

Reasumując, zanim potwierdzimy realizację zlecenia, należy skrupulatnie sprawdzić kryteria, które określają warunki przyjęcia konkretnych tłumaczeń poświadczonych.