Transliteracja imion i nazwisk

Zgodnie z art. 14 ust.2 Ustawy o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, „dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument.”

Z treści powyższego przepisu wynika, że imiona i nazwiska zapisane przy użyciu znaków cyrylicznych są konwertowane na znaki łacińskie na podstawie dokumentów podróży (paszportów zagranicznych). Reasumując, tłumacz nie tłumaczy imion i nazwisk, jedynie przepisuje pisownię imion i nazwisk z paszportów. W przypadku braku dostępu do pisowni paszportowej (klient nie udostępnia paszportu/-ów) tłumacz stosuje zasady transliteracji stosowane przez urzędy paszportowe kraju, w którym został wydany tłumaczony dokument.

Więcej informacji na temat tego czym jest dokument podróży pod tym linkiem https://andrukiewicz.eu/2020/10/02/czym-jest-dokument-podrozy/

Имена и фамилии не переводятся, они переписываются из паспортов (латинскими знаками) либо записываются согласно стандартам транслитерации, если доступ к паспорту отсутствует.

W paszportach (=dokumentach podróży) obywateli Federacji Rosyjskiej i Białorusi, imiona i nazwiska są zapisywane cyrylicą i znakami łacińskimi zgodnie ze standardem ICAO 9303. Pod tym linkiem znajduje się tabela zawierająca zasady transliteracji znaków z języka rosyjskiego (opracowanie: TEPIS). https://andrukiewicz.eu/2022/07/31/transliteracja-jez-rosyjski-tepis/

Przykłady transliteracji:

(Federacja Rosyjska) Сушинская Юлия Николаевна – Sushinskaia Iuliia, imię ojca: Nikolai lub Sushinskaya Yuliya, imię ojca: Nikolay

(Białoruś) Гончарук Леокадия Федоровна / Ганчарук Леакадзiя Федараўна – Hancharuk Leakadziya, imię ojca: Fiodar lub Goncharuk Leokadiya, imię ojca Fedor

Odstępstwa od pisowni podanej wyżej nie nalezą do rzadkości, zatem w interesie klienta jest niezwłoczne udzielenie informacji w zakresie pisowni imion i nazwisk (np. okazanie odpowiednich stron paszportów).

Brak informacji od klienta odnośnie pisowni paszportowej (przy użyciu znaków łacińskich) uniemożliwia realizację usługi tłumaczeniowej i może stanowić podstawę do odmowy wykonania zlecenia.