Реестр присяжного переводчика

В реестр присяжного переводчика вносится, в частности, следующая информация:

  • дата принятия заказа к реализации, дата выполнения заказа
  • имя, фамилия заказчика/плательщика
  • вид, номер, дата выдачи переводимого документа, название органа, выдавшего документ
  • форма документа – оригинал или копия (скан, фото и т.д.), аналогичная информация дублируется в содержании перевода (в заверительной надписи переводчика).
  • описание устного перевода – место выполнения услуги, чьи слова переводились.

 

Информация, содержащаяся в реестре присяжного переводчика, в частности, персональные данные заказчика, является конфиденциальной. Переводчик не вправе копировать, распространять содержание, выдавать кому-либо свою учетную книгу (реестр).

Новые записи

Copyright

Autorzy: Julia Andrukiewicz, Denis Michańczyk.
Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie internetowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody autorów, z zastrzeżeniem wskazania strony www.andrukiewicz.eu jako źródła informacji.
Naruszenie praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością cywilną i/lub karną przewidzianą przepisami prawa autorskiego.