Procedura ubiegania się o Kartę Polaka

Przedstawiamy główne założenia procedury ubiegania się o kartę Polaka, z uwzględnieniem roli tłumacza przysięgłego w powyższej procedurze.

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

Kartę Polaka może otrzymać osoba, która:

 1. wykaże swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 2. w obecności konsula lub urzędnika-pracownika Urzędu Wojewódzkiego złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 3. wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jeden z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków byli narodowości polskiej albo przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające jej aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 4. złoży oświadczenie, że jej wstępni nie repatriowali się z terytorium RP na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z:
  • Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  • Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  • Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  • Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 5. ma polskie pochodzenie, które zostało potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

Gdzie można załatwić sprawę?

Wniosek można złożyć w urzędzie konsularnym właściwym dla miejsca zamieszkania. W Polsce (wyłącznie dla obywateli Białorusi) można się zarejestrować na uzyskanie Karty Polaka w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku lub w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej.

Informacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie na adres e-mail: kp@uslugi.e-podlaskie.eu .

W zgłoszeniu należy podać wyłącznie i pod rygorem nieważności zgłoszenia następujące informacje:

 • Temat wiadomości e-mail: Zapisy KP (nazwisko i imię 4 ostatnie cyfry paszportu). Przykładowy temat wiadomości: Zapisy KP (Polakowski Jan 0000)
 • Treść e-mail:
 • Imię i nazwisko (pisownia zgodna z paszportem), 
 • Data urodzenia,
 • 4 ostatnie cyfry paszportu,
 • Numer telefonu.

Uwaga:

 • zgłoszenia bez właściwego tematu e-mail, zawierające niekompletne dane lub dane inne niż wskazane powyżej bądź zawierające załączniki NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!
 • wiadomości zawierające dodatkowe elementy (np. grafika, animacja itd.) lub załączniki będą ODRZUCANE AUTOMATYCZNIE!

W jaki sposób składa się wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Polaka należy złożyć osobiście – ze względu na konieczność złożenia deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego oraz wymóg wykazania się w rozmowie znajomością języka polskiego.

Wniosek o przyznanie Karty Polaka dla osoby małoletniej składają osobiście oboje rodziców dziecka. Wymagana jest obecność obydwojga rodziców oraz dziecka powyżej 13 roku życia. Rodzic nieposiadający Karty Polaka zobowiązany jest wyrazić zgodę na przyznanie Karty Polaka małoletniemu.

Jakie dokumenty należy złożyć?

– wniosek o przyznanie Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek,

– aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

– oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,

– oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej wraz z kserokopiami,

– w przypadku działalności w organizacjach polskich i polonijnych – zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w okresie ostatnich 3 lat.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego można do wniosku dołączyć:

– certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

– świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego

Dopuszczalne jest przedkładanie przez Cudzoziemców do wniosku o przyznanie, przedłużenie, unieważnienie Karty Polaka tłumaczeń dokumentów na język polski sporządzonych na podstawie ich kopii lub skanów. Oznacza to, że tłumaczenie przysięgłe może być sporządzone zdalnie (bez konieczności osobistego przekazania tłumaczowi oryginałów dokumentów), na podstawie czytelnych skanów dokumentów źródłowych, a następnie tłumacz wysyła (pocztą, kurierem etc) do klienta oryginał sporządzonego tłumaczenia wraz z dołączonym do niego wydrukiem skanu. Klient nie musi przekazywać tłumaczowi oryginałów dokumentów.


Więcej informacji na temat instytucji tłumacza przysięgłego można znaleźć tutaj: https://andrukiewicz.eu/2019/06/01/prisyazhnyi_perevodchik_v_polshe/


Informacje w zakresie Kart Polaka udzielane są pod numerem telefonu + 48857439407; + 48857439290; +48857439312; +48857439273.

Opłaty

Wszystkie czynności związane ze złożeniem wniosku o wydanie Karty Polaka są wolne od wszelkich opłat.

Termin rozpatrzenia wniosku

Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty Polaka nie powinien przekraczaćdwóch miesięcy.

Źródła:

1. https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/karta-polaka

2. Oficjalna strona internetowa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku https://cudzoziemcy.bialystok.uw.gov.pl/#/famiKatalog/16 [aktualizacja z dn. 02.04.2022];

3. Oficjalna strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/pl/kp/bia%C5%82a-podlaska-0 [aktualizacja z dn.  02.04.2022];

4. Oficjalna strona serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Polska na Białorusi. https://www.gov.pl/web/bialorus [aktualizacja z dn.  02.04.2022];

5. Ambasada RP w Mińsku https://www.gov.pl/web/bialorus/ambasada-rp-w-minsku [aktualizacja z dn.  02.04.2022];

6. Konsul Generalny RP w Brześciu https://www.gov.pl/web/bialorus/konsulat-generalny-rp-w-brzesciu [aktualizacja z dn.  02.04.2022]; 

7. Konsulat Generalny RP w Grodnie https://www.gov.pl/web/bialorus/konsulat-generalny-rp-w-grodnie [aktualizacja z dn.  02.04.2022].

Autorzy: Denis Michańczyk, Julia Andrukiewicz