Transliteracja – jęz. rosyjski – TEPIS

Zasady transliteracji zgodne z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.[15]))

„2. Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument.”.

Transliteracja – język rosyjski
Litery alfabetu rosyjskiegoLitery alfabetu łacińskiego
АA
БB
ВV
ГG
ДD
Е ; ЁE
ЖZH 
ЗZ
И ; ЙI
КK
ЛL
МM
НN
ОO
ПP
РR
СS
ТT
УU
ФF
ХKH
ЦTS
ЧCH
ШSH
ЩSHCH
ЪIE
ЫY
ЭE
ЮIU
ЯIA

Podstawa prawna: zasady transliteracji stosowane przez MSW Rosji, przyjęte wcześniej przez Federacyjną Służbę Migracyjną z rekomendacji ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego).