Do czego służy pieczęć tłumacza przysięgłego?

Zdanie egzaminu i wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych to nie wszystko. Zanim dana osoba rozpocznie pracę w zawodzie, musi uzyskać pieczęć, którą będzie poświadczał tłumaczenia.  W tym celu musi złożyć wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyrobienie specjalnej pieczęci tłumacza przysięgłego. Dopiero jej otrzymanie stanowi ostatni krok na drodze do wykonywania upragnionego zawodu.

Wyrobienie pieczęci trwa nie dłużej niż 7 tygodni. Mennica Państwowa przesyła ją bezpośrednio do tłumacza, a on zobowiązany jest złożyć odcisk (wraz ze wzorem podpisu) Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Spraw Zagranicznych oraz wojewodzie (właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza). Jeśli nagle pieczęć okaże się nieaktualna, ulegnie zniszczeniu lub zostanie zgubiona czy też skradziona, konieczne jest ponowne złożenie wniosku. Co istotne, jeśli jest się w posiadaniu nieważnej pieczęci (np. z nieaktualnymi danymi osobowymi), należy pilnie przekazać ją Ministrowi Sprawiedliwości.

Po otrzymaniu wykonanego tłumaczenia uwierzytelnionego należy upewnić się, że dokument zawiera odcisk właśnie takiej okrągłej pieczęci. W otoku pieczęci powinno znaleźć się imię i nazwisko tłumacza, informacja o języku, na który otrzymał uprawnienia, a wewnątrz jego indywidualny numer, pod którym wpisany jest na listę ministerialną. Oczywiście nie może także zabraknąć podpisu tłumacza i klauzuli poświadczającej z numerem repertorium.

Zasady korzystania z pieczęci reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która głosi, że tłumacz korzysta z pieczęci w przypadku poświadczania tłumaczeń, jak również odpisów pism. Jej odcisk powinien znaleźć się na każdej ze stron. Jeśli do tłumaczenia załączona jest kopia lub wydruk skanu dokumentu źródłowego dopuszczalne jest ich opatrzenie odciskiem pieczęci i podpisem tłumacza. Dodatkowo, tłumacz może posługiwać się pieczęcią imienną, na której umieszcza m.in. swoje dane teleadresowe.

Bazując na tych informacjach, zawsze możemy dopytać naszego tłumacza o wątpliwe kwestie, sprawdzić gotowy przekład oraz poprawność użycia pieczęci.